ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Smart Technology and Innovation for Smart Agro-Industry”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Smart Technology and Innovation for Smart Agro-Industry

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร E3B

วิทยากรโดย ..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0 5391 6738

หรือที่