นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาดูงาน บริษัท แม่ค้าชาเชียงราย

เมื่อวันอาทิตย์ที่  17 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท แม่ค้าชาเชียงราย  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการ การสุขาภิบาลภายในโรงงาน รวมถึงมาตรฐาน GMP และ HACCP  การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1409301 Food Plant Management and Sanitation

รวมภาพกิจกรรม