ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส CEO เมืองนวัตกรรมอาหาร สร้างวิสัยทัศน์ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส CEO เมืองนวัตกรรมอาหาร บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในหัวข้อเรื่อง Smart Technology and Innovation for Smart Agro-Industry ซึ่งการบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Agro-Industrial Vision เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังคนที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในอนาคต โดยเนื้อหาการบรรยาย ผศ.ดร.อัครวิทย์ ได้ชี้ให้เห็นภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมเกษตรของทั้งโลกและในประเทศไทย ที่มีความสำคัญและจำเป็นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประเทศไทยนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกและในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ด้วยความได้เปรียบในด้านความหลากหลายของวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตและแปรรูป ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงความพร้อมด้านระบบ Logistic ดังนั้นการเตรียมกำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรควรเตรียมความพร้อมให้พร้อมในทุกๆ ด้าน ภายใต้สถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการถูก disruptive จากปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่งแนวโน้มทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในอนาคตที่ต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น Big data, Internet of food, AI Artificial intelligence ที่จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาอาหารเฉพาะกลุ่มหรืออาหารชนิดพิเศษมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรให้สูงขึ้น

รวมภาพกิจกรรม