สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประกอบธุรกิจ Startup”

เมื่อวันเสาร์ที่  2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1408301 Startup Business with Food Science and Technology  ในหัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประกอบธุรกิจ Startup : Design Thinking of New Food Product Development and Startup Business” โดยได้เรียนเชิญ ดร. ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถนำทักษะที่ได้ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมและสามารถต่อยอดในการประกอบธุรกิจได้ในอนาคต

รวมภาพกิจกรรม