โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินโครงการเปิด          โลกอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจขยายมุมมองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรและทราบความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนะแนวการศึกษาสัญจร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์-คำนวณ ณ โรงเรียนครสวรรค์ โรงเรียนลาดยาว จังหวัดนครสรรค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

รวมภาพกิจกรรม