ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

และการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

—————————–

12.30-13.00 ลงทะเบี­ยน

13.00-17.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

บรรยายโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

– การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (จำนวน 2 ชั่วโมง)

– การใช้โปรแกรม EndNote Web (จำนวน 1 ชั่วโมง)

– การใช้โปรแกรม Turnitin (จำนวน 1 ชั่วโมง)