รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2 สมัครได้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563)

ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (MSc in Food Science and Technology)
– หลักสูตรปกติ แผน ก1 แผน ก2 และแผน ข
– หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา กับมหาวิทยาลัย Chiba University, Shinsu University หรือ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (PhD in Food Science and Technology)
– หลักสูตรปกติ แผน 1.1 และ 1.2 (โทไปเอก) แผน 2.1 และ 2.2 (ตรีไปเอก)
– หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา กับมหาวิทยาลัย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้