นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14สิงหาคม 2563 (วาระแจ้งเวียน) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนสนับสนุนฯ แล้วมีมติเห็นชอบให้มอบทุนสนับสนุนฯ แก่ผู้สมัคร จำนวน 7 ราย โดยมีนักศึกษาจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับสนับสนุนทุนดังกล่าวจำนวน 3 ราย มีชื่อดังต่อไปนี้

 

นางสาวกันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์

ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผนการเรียน ก2 ระยะเวลาให้ทุน 2 ปี

 

นายธีรพงษ์ อุมาสะ

ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผนการเรียน ก2 ระยะเวลาให้ทุน 2 ปี

 

นางสาววิสสุตา เฉยบรรดิษฐ

ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผนการเรียน ก1 ระยะเวลาให้ทุน 2 ปี