สำนักวิชาแพทย์บูรณาการดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 15 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคณะกรรมการ EdPEx ได้ต้อนรับคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ นำโดยดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมินตนเอง และเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักวิชาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้แชร์ประสบการณ์ในการส่ง screening และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) สำหรับปีการศึกษาต่อไป