นักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 4,628,500 บาท

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 4,628,500 บาท

🔼✅ ทุนสนับสนุนจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ แผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (R&D Unit) จำนวน 2 โครงการ

(1) โครงการการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาพร้อมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารแปรรูปรีทอร์ทเพื่อการส่งออก”

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ดำรงพล คำแหงวงศ์

สถานประกอบการ : บริษัทปันฟาร์มสุข (ไม่) จำกัด

(2) โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาภาวะการอยู่รอดของเชื้อตลอดกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาสูตรไอศกรีม Synbiotic เพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์

สถานประกอบการ : บริษัท เชียงรายโฮมเมดไอศกรีม จำกัด

🔼✅ ทุนสนับสนุนโครงการทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 โครงการ

(1) โครงการ “ประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกต่อการป้องกันความเสียหายทางกลและการสูญเสียคุณภาพของฝรั่งภายใต้การจำลองการขนส่ง”

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

(2) โครงการ “การพัฒนาแผนที่องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะเฉพาะทางกลิ่นรสของเมล็ดกาแฟอะราบิกาที่ปลูกในภาคเหนือตอนบนของไทย”

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ

(3) โครงการ “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกกาแฟสายพันธุ์ต่างๆ ด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวดเพื่อการใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ”

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.ณัฏยา คนซื่อ

(4) โครงการ “การศึกษาสภาวะการผลิตและสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังผสมโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลทด้วยกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป”

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

AI MFU

R&D Unit

Basic Research 65