โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมเกษตร (Open House)” ออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมเกษตร (Open House)” ออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปริญญาเดียว และ 2 ปริญญา) ทางโรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ และกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://forms.gle/ajRh2LG3yeREqLvDA 

TCAS65

Open House

AI MFU