คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประธานกรรมการ

Asst. Prof. Dr. Saroat Rawdkuen

รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน

รักษาการคณบดี

 

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง

Dr. Phunsiri Suthiluk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์

Dr. Nattaya Konsue

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏยา คนซื่อ

Asst. Prof. Dr Saowapa Chaiwong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ไชยวงศ์

 

กรรมการและเลขานุการ

Miss Patcharin Khummawong

นางสาวพัชรินทร์ คำมะวงค์