สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารจากส่วนการเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสารจากส่วนการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารจากส่วนอาคารสถานที่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการงบบูรณาการ” และหัวข้อ “AI for Teaching and Research”

 

     2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “แนวทางการจัดทำงบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”