ข่าว

การรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

               ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 2 3 6