สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

 

ชื่อปริญญา  

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อย่อ:    วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Food Science and Technology)

ชื่อย่อ:    B.Sc. (Food Science and Technology)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภท เช่น จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหาร อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร  บรรจุภัณฑ์อาหารและอายุการเก็บ กฎหมายและมาตรฐานอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร การจัดการโรงงานและระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร  การพัฒนานวัตกรรมอาหารและการตลาด เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถและศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ในอนาคต

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 • นักโภชนาการ
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

 

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในด้านบริหาร เช่น สาขาบริหารการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

 

“ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

 • ได้รับการอนุมัติรับรองหลักสูตรว่ามีมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก Institute of Food Technologists (IFT) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและสร้างเครือข่ายทั่วโลกในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ (มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา โดย สกอ. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายประจำเดือน

 

 

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Master of Science Programme in Food Science and Technology

DegreeAcademic ProgrammePlanClassLength of Programme
M.Sc.Food Science and Technology
(We offer “Double Degree Programme” with Chiba University, Shinshu University, Kagoshima University)
A1, A2, BMon-Fri2 Years
Expected qualities of graduates:
The graduates are expected to possess the following qualities:
 1. Specialised knowledge in important areas of food science and technology, as well as the ability to efficiently conduct research;
 2. Ability to apply their various skills to conducting research and developing innovations that can compete in the food industry; and
 3. Ability to work with others, a sense of social responsibility, and adherence to integrity, moral principles and professional ethics.

Fee

 

 • Plan A1, A2, B:
  • 45,500 Baht per semester
  • 182,000 Baht per programme
 • A1 = Thesis (not less than 36 credits), no course work
 • A2 = Thesis (not less than 12 credits) with course work (not less than 12 credits)
 • B = Coursework (No Thesis) with Independent Study (IS) or Special Project (not less than 3 credits but not over 6 credits)