สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

 

ชื่อปริญญา  

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อย่อ:    วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Food Science and Technology)

ชื่อย่อ:    B.Sc. (Food Science and Technology)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภท เช่น จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหาร อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร  บรรจุภัณฑ์อาหารและอายุการเก็บ กฎหมายและมาตรฐานอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร การจัดการโรงงานและระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร  การพัฒนานวัตกรรมอาหารและการตลาด เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถและศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ในอนาคต

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
  • นักโภชนาการ
  • นักวิชาการ
  • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • ผู้ประกอบการอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

 

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในด้านบริหาร เช่น สาขาบริหารการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

 

“ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

  • ได้รับการอนุมัติรับรองหลักสูตรว่ามีมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก Institute of Food Technologists (IFT) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและสร้างเครือข่ายทั่วโลกในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ (มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา โดย สกอ. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายประจำเดือน