สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

Bachelor of Science Program in Postharvest Technology and Logistics

 

ชื่อปริญญา  

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์)

ชื่อย่อ:    วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Postharvest Technology)

ชื่อย่อ:    B.Sc. (Postharvest Technology)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อแก้ปัญหาผลิตผลเกษตรและอาหารตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลควบคุมผลิตผลให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งปลูก การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาความสดใหม่และเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต นอกจากนั้นยังศึกษาถึงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตผลเกษตรซึ่งต้องมีการจัดการเฉพาะทาง เช่นการจัดการห้องเย็นและการขนส่งที่เหมาะสมโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานในสถานที่จริงและเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีเกษตรกรรมเป็นรากฐานให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรยังรองรับแผนการเรียนควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ระยะเวลาเรียนรวม 4 ปี) อีกด้วย

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพในแปลงปลูก โรงคัดบรรจุ บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกผลิตผลเกษตรต่างๆ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์ในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผลเกษตร
  • นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • ผู้ประกอบการอิสระในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุ วัสดุบรรจุภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง