เจ้าหน้าที่บริหาร

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

กชกร คำวัง

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิคเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง