คณาจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ประสานงานสาขา

ผศ. ปริญญา วงษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผู้ประสานงานสาขา