นักศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่น

นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น

ปีการศึกษา 2559

  • นางสาวนาซูฮา บุญญามีน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 3.96

ปีการศึกษา 2560

  • นายพสธร ผาติกูลรังสรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 4.00

ปีการศึกษา 2561

  • MISS MINDU ZAM สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 4.00
  • MISS TSHERING LHAMO สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 4.00
  • นางสาววิสสุตา เฉยบรรดิษฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ GPAX 3.51

 

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 9 (Food Innovation Contest 2017)

  • นางสาวฐิติรัตน์ บุญล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • นางสาวละอองดาว ลาภอินทรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • นายอรัญญิก ยศธิวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • นางสาวดรุณี หลวงปัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • นางสาวผกาทิพย์ ทาแกง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร