(Thai) คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรผ่านการประเมินผลงานให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Sorry, this entry is only available in Thai.