(Thai) ขอแสดงความยินดีกับ นายวสวัตติ์ เปรมปรีจิรภาคย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการสัมมนา 2023 Global Youth Trends Forum

全球青年趨勢論壇

Global Youth Trends Forum

            สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายวสวัตติ์ เปรมปรีจิรภาคย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการสัมมนา 2023 Global Youth Trends Forum ภายใต้หัวข้อ “Transition to a Net-Zero Green Lifestyle 2023 – Act Now” ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖        ณ เมืองไทเป ไต้หวัน