สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมนิทรรศการ : Open House MFU-Reinventing University System ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมนิทรรศการ : Open House MFU-Reinventing University System ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้องมอกคำหลวง อาคาร E-park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ เกิดจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน (A Leading University in ASEAN with International Recognition Strives for Well-being and Sustainable Future)” ในด้านยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาและผลักดันงานวิจัยด้าน FMFC โดยมุ่งหวังและผลักดันพืชสมุนไพรที่จะนำไปสู่ 1) เกษตรนวัตกร (Innovative Farmers) ทางด้านสมุนไพร รวมถึงเห็ดรา จะเข้าไปช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการจัดการสมุนไพรแบบอินทรีย์ (ปราศจากยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก) 2) ยาแผนไทย (Traditional Medicines) การพัฒนาสมุนไพรฯ ให้เป็นยาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ 3) อาหารเพื่อสุขภาพ (Heathy Foods) 4)เครื่องสำอาง (Cosmetic)

ในปี 2565 ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยความเป็นเลิศทางการวิจัยด้านเห็ดรา” จากความเข็มแข็งงานวิจัยด้านเชื้อราของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านเชื้อรา ได้ค้นพบเชื้อราและเห็ดชนิดใหม่มากกว่า 800 ชนิด มีการเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อเห็ดราในคลังสายพันธุ์เห็ดราไว้มากกว่า 20,000 สายพันธุ์ มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติจำนวนกว่า 2,000 เรื่อง ทาง อว. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งและการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดำเนินการสนับสุนนงบประมาณและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านเห็ดรา ขยายผลไปสู่มิติต่างๆ ภายใต้กรอบ FMFC ทั้งด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง โดยประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

  1. การพัฒนาต่อยอดและยกระดับความเข็มแข็งของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา หัวหน้าโครงการ Adjunct Professor Dr. Kevin D. Hyde
  2. การพัฒนาวัสดุห้ามเลือดจากไคโตซานเห็ดผสมสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์
  3. การพัฒนาเนื้อบดเทียมจากเห็ดและการประยุกต์ใช้เพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน
  4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแผ่นกรอบโปรตีนสูงเสริมใยอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
  5. การใช้ประโยชน์เห็ดราสายพันธุ์ เพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงในเครื่องสำอางและเวชสำอาง หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

ที่มา https://www.facebook.com/photo/?fbid=329007433154334&set=a.150363477685398