กิจกรรมศึกษาดูงานรายวิชา 1403303 Food Processing 2

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1403303 Food Processing 2 เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ณ บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด บริษัท      เบทาโทรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และโรงคัดบรรจุเชียงใหม่ (ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง) ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561