การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ #Portfolio ม.แม่ฟ้าหลวง

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ #Portfolio ม.แม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัคร 6 โครงการ ได้แก่
1.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
รายละเอียด คลิก: http://bit.ly/2PcNgoc
2.โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
รายละเอียด คลิก: http://bit.ly/2NpKMRu
3.โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
รายละเอียด คลิก: http://bit.ly/2CtMi4g
4.โควตาพิเศษสำนักวิชา
รายละเอียด คลิก: http://bit.ly/2BWDLFL
5.โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
รายละเอียด คลิก: http://bit.ly/2QxXNux
6.โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
รายละเอียด คลิก: http://bit.ly/2pAENzZ
กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561
ทางเว็บไซต์: http://admission.mfu.ac.th
#คำแนะนำ ก่อนปริ้นแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยเปิดไฟล์ หลังจากนั้นจึงดำเนินการสั่งพิมพ์นะครับ มิเช่นนั้น แบบฟอร์มไฟล์เอกสารจะไม่เป็นระเบียบ
หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น