กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการสอนรายวิชา 1403303 Food Processing 2 และรายวิชา 1408472 Packaging Design

กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการสอนรายวิชา 1403303 Food Processing 2 และรายวิชา 1408472 Packaging Design

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1403303 Food Processing 2 และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ                 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 1408472 Packaging Design เดินทางไปฝึกปฏิบัติการการผลิตแคบหมูหมักโชยุโดยกลุ่มผู้ผลิตแคบหมูพรสวรรค์ และฝึกปฏิบัติการการผลิตบรรจุภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย