เจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารจาก Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya อินโดนีเซีย

ผู้แทนมหาวิทยาลัยสองท่านจาก Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่อาจารย์ Dr. Sudarminto Setyo Yuwono, Dean, Faculty of Agricultural Technology และอาจารย์ Dr. Agustin Krisna W.,STP,M.Si, Vice Dean on Academic Affairs, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2018 เพื่อเจรจาความร่วมมือกับสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการอบรมระยะสั้น และการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสำนักวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2018 โดยมีอาจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ และอาจารย์ ดร. สุทธิพร พินิจสุวรรณ พาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและห้องปฏิบัติการต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในการประชุมดังกล่าวมี ผศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือดังกล่าวนั้น ผลการเจรจาลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีแนวโน้มความร่วมมือที่ดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเข้าร่วมโครงการระยะสั้นของนักศึกษาที่จะจัดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อาจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ กำลังจัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป