ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Food Safety Modernization Act (FSMA) มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศที่สำคัญ และ COVID-19 กับ อุตสาหกรรมอาหาร”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Food Safety Modernization Act (FSMA)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศที่สำคัญ และ COVID-19 กับ อุตสาหกรรมอาหาร”

ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยากรโดย ดร.วิรัชนี โลหะชุมพล นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)