งานเสริมสร้างภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล “Communication & Leadership development workshop”

จัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้อง D1 306 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การมีจิตวิทยาและการสื่อสารกับผู้อื่น อันจะเป็นผลให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม อาจารย์ ดร. ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นวิทยากร