ด่วนๆๆ ..รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์เกษตร

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี “สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์” เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจเกษตร

เพื่อการส่งออกและผู้ประกอบการรุ่นใหม่

จุดเด่นของหลักสูตร

  1. หลักสูตร 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
  2. มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (On-site training) ทั้งในและต่างประเทศ
  3. เน้นการเป็นผู้ประกอบการ

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรุ่งนภา สมก๋าวิ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6738 หรือทาง E-mail: rungnapa.som@mfu.ac.th