บรรยายพิเศษหัวข้อ “ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง : Needed skills in the food industries and associated industries” 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1403101 Career Skills Development for Food Industry Professionals เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร หัวข้อ “ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: Needed skills in the food industries and associated industries” โดยได้เรียนเชิญ คุณภาคิน มณีกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด มาเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา