ฝึกปฏิบัติงานรายวิชา 1408242 Packaging Materials and Application

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหหนดพานักศึกษาชั้้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1408242 Packaging Materials and Application เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีการบรรจุ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์พิเศษในภาคปฏิบัติการและภาคทฏษฎีในรายวิชาดังกล่าว