โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทสากล”

Personality development & table manner workshop for 3rd year students. จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ ห้องฝึกอบรม (mock up) ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้        (M-square)

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสาร อันจะเป็นผลให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทีมวิทยากรจากสาขา Hospitality Industry Management จัดให้เต็มรูปแบบ ศูนย์ฝรั่งเศส มฟล. ก็ใจดีให้ยืมใช้เครื่องสำอางจาก Yves Rocher ครบชุดมาให้นักศึกษาได้หัดแต่งหน้าอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้