การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ส่วนภูมิภาค

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ส่วนภูมิภาค ในจันทร์วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. อนุรักษ์ และส่งเสริม ประเพณีที่ดีงามของภาคเหนือ
  2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของอาหารพื้นเมืองล้านนา
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น ในด้านอาหาร เพื่อสุขภาพ

ในปีนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนรังษีวิทยา

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม