ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว

คณาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าวจากจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ ปทุมธานี  พิษณุโลก แพร่ และเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ  ห้องประชุมสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้หารือเรื่องงานวิจัยข้าวในปัจจุบัน แนวโน้มงานวิจัยในอนาคตและความร่วมมือด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์ที่มีในเมืองไทย