หารือความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาฯ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

“อีกหนึ่งโอกาสดี ๆ สำหรับเด็ก อก. มฟล.”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และ อาจารย์ ดร. วิรงรอง ทองดีสุนทร ตัวแทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับคุณสันติ เจิมประสาทสิทธิ์ รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกระจายสินค้าภาคเหนือ คุณสุกฤษฏิ์ เจติย์ภัทรนาท รองผู้จัดการแผนก ฝ่ายสนับสนุนการสรรหา และตัวแทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซี่งเป็นบริษัทของคนไทยและผู้นำธุรกิจด้านค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” โดยได้ร่วมหารือถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาฯ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงโอกาสการรับเข้าทำงานและเข้ารับการฝึกงานของนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคต เรามาติดตามกันว่า จะเกิดอะไรดีๆ ขึ้นบ้าง เร็วๆ นี้ค่ะ