งานบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 22  พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ การพัฒนาทักษะ และการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร” โดย คุณภาคิน มณีกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด จากนั้นในช่วงที่สองเป็นการประกอบพิธีพิธีบายศรีสู่ขวัญแบบเมืองเหนือโดยคุณชูชาติ ใจแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนพิธีและพิธีกรรมล้านนาจากโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงจากนั้นคณาจารย์ผูกข้อมือให้กับลูกศิษย์ ท้ายสุด ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา ตัวแทนรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รวมภาพกิจกรรม