นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเดินทางไปศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบโรงเรือน การผลิตเมล่อน บลูเบอรี่และผักอินทรีย์           ณ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 1410101 หลักการผลิตพืช ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของหลักการผลิตพืชและการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการเกษตร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

รวมภาพกิจกรรม