สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation Agency, TICA) กระทรวงการต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร R&D in Postharvest and Processing Technology for Food Security”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation Agency, TICA) กระทรวงการต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร R&D in Postharvest and Processing Technology for Food Security” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสียระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร  เพื่อพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและคณาจารย์ในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยาย  การฝึกปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 18 คนจาก 18 ประเทศ ในกลุ่มประเทศ Asian และประเทศสมาชิก FEALAC

รวมภาพกิจกรรม