นักศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการ Download ผลงานในระดับ Top Downloaded ในวารสารนานาชาติ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการ Download ผลงานในระดับ Top Downloaded ในวารสารนานาชาติ


 

นางสาวศุภลักษณ์ ใคร้โท้ง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการ Download ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการเรื่อง The Influence of Hydrocolloids on the Properties Organic Red Jasmine Rice Noodles, Namely on Antioxidant Activity, Cooking, Texture, and Sensory Properties ในระดับ Top Downloaded ในวารสารนานาชาติ Starch / Stärke ปี 2018 – 2019 โดยมี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมี Prof. Suyong Lee จาก Sejong University เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งผลงานตีพิมพ์ดังกล่าวเป็นงานที่ทำระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยปัจจุบันนางสาวศุภลักษณ์ได้สำเร็จการศึกษาและทำงานเป็น Postdoctoral Fellow ที่ College of Food Science, The School of Food Science and Engineering, South China University of Technology ประเทศจีน