คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการสนับสนุนทุนภายใต้กรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG in Action

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG in Action ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Flagship 2563) แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค รอบเพิ่มเติม – ครั้งที่ 1 หน่วย บพข. ได้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้กรอบดังกล่าว ทั้งนี้มีโครงการที่ยื่นขอรับทุนโดยคณาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนดังกล่าว ได้แก่

  • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มฟังก์ชันจากวัสดุเศษเหลือการแปรรูปสับปะรด โดยมี ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ เป็นหัวหน้าโครงการ
  • โครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากใบสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย นางแล และภูแล ใน จ.เชียงราย เพื่อการแยกเส้นใยและประยุกตใช้ในการผลิตถาดขึ้นรูปย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยมี ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร เป็นหัวหน้าโครงการ

ทั้งนี้หน่วย บพข. จะประสานงานแจ้งรายละเอียดกับหัวหน้าโครงการเพื่อจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนต่อไป