Year: 2021

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสำนักวิชาที่ได้รับรางวัลนักวิจัย

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

1 2 3 7