นักศึกษา อก. มฟล. ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564 จาก สวก.

ขอแสดงความยินดีกับ นส.ทัตพิชา อาวพิทยา และ นส.วิสสุตา เฉยบรรดิษฐ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)