กิจกรรม“การสร้างคลังข้อเสนอโครงการวิจัยจากความร่วมมือระดับนานาชาติ”

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม“การสร้างคลังข้อเสนอโครงการวิจัยจากความร่วมมือระดับนานาชาติ”ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University 2021) โดยได้รับเกียรติจาก คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยบรรยายในหัวข้อ “แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในประเทศ” และวิทยากรภายนอก คุณณัฐฬส วังวิญญู เพื่อบรรยายในหัวข้อ “การรวมกลุ่มเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย” โดยคณาจารย์สำนักวิชาฯ ได้ร่วมกันสร้างหัวข้อและแนวทางโครงการวิจัยร่วมกัน