กิจกรรมบรรยายและเสวนา เรื่อง “เริ่มต้นอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงานใน World Class Journal”

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมบรรยายและเสวนา เรื่อง “เริ่มต้นอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงานใน World Class Journal” รูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom meeting โดยมีผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากกว่า 100 คน โดยหัวข้อการบรรยายเน้นงานวิจัยทางด้านเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางสำนักวิชาฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียม Manuscript รวมทั้งความเชื่อมโยงในการเตรียมโครงร่างวิจัย การสร้างทีมวิจัยในการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ และการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยทางผู้จัดคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ทางคณาจารย์และนักวิจัย มีแรงบันดาลใจและกำลังใจ ในการเขียน Manuscript ที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่
✅รศ.ดร. ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
✅รศ.ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
✅รศ.ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
✅รศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✅รศ. ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่