นักศึกษาระดับปริญญาโทและคณาจารย์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL program) จัดโดยมหาวิทยาลัยชินชู (Shinshu University) ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 13-27 สิงหาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาโทและคณาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL program) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้เรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยจากประเทศต่างๆ จำนวน 5 ท่านจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเซจอง (Sejong Univesrity) ประเทศเกาหลี สถาบันวิจัยข้าวแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Rice Research Institute) ประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัย เพทรา (University of Petra) ประเทศจอร์แดน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยชินชู (Shinshu University) ประเทศญี่ปุ่น มาทำการบรายายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อแนวโน้มอาหาร (Food Trends) ในแต่ละประเทศ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชินชูจำนวน 29 คน และ นักศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 8 คน ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วยการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บรรยายกับนักศึกษา การตอบคำถามจากผู้บรรยายในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย และการนำเสนองานทีได้รับมอบหมายของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและถือเป็นโครงการสร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนในระดันนานชาติและยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ