นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย (Outbound Research Program for Excellence Research Collaboration) ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาว กันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยน ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น