นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ นักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus Q1

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว นักเรียนทุน TGIST ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus Q1