กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเงาะ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเงาะ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎยา คนซื่อ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเงาะ เพื่อเรียนรู้กระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ Energy gel จากเงาะ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีอาหาร อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ S4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง