นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนสนับสนุนฯ แล้วมีมติเห็นชอบให้มอบทุนสนับสนุนฯ แก่ผู้สมัคร จำนวน 12 ราย โดยมีนักศึกษาจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับสนับสนุนทุนดังกล่าวจำนวน 2 ราย มีชื่อดังต่อไปนี้

นางสาวศรัณย์ชนก วงษ์เล็ก

ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผนการเรียน ก2 ระยะเวลาให้ทุน 2 ปี

Mr. Sai Aung Moon

ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผนการเรียน 1.1 ระยะเวลาให้ทุน 3 ปี