บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Present and Future Value Chains : A case study of aromatic coconut”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Present and Future Value Chains : A case study of aromatic coconut” โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับโซ่อุปทานผลิตผลเกษตรในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษามะพร้าวน้ำหอม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สำนักวิชาฯ ขอขอบคุณ คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล Founder & CEO บริษัท อะโรมาติก ฟาร์ม จำกัด ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้